Služby

AutoškoLa Prachatice

VÝCVIK sk.řo.  C, T, C+E,D, D+E           

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ C,C+E,D,D+E.     Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení. Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který
a) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,
b) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
c) je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci5) pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky,
pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Podmínky přijetí k výuce a výcviku
(1) Provozovatel školicího střediska může přijmout k výuce a výcviku v rámci vstupního školení pouze osobu, která
a) podá písemnou přihlášku (§52a zák 247/2000 s.b)
b) je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny nebo se účastní výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny.
(2) Pro přijetí osoby k výuce v rámci pravidelného školení platí podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a). Žadatel o přijetí k výuce v rámci pravidelného školení dále musí být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny a průkazu profesní způsobilosti řidiče.                                 

Školení řidičů referentských vozidel.   Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.(zákon 262/2006Sb §103odst.2)